Condicions Generals de Compra

1. Abast

Les presents Condicions Generals de Compra, s’apliquen a totes les comandes de béns i / o serveis, passades a un proveïdor de béns i / o serveis (d’ara en endavant proveïdor) per part de Starg Bages, SL, (d’ara en endavant STARG).

En el cas que hi hagi condicions particulars amb el proveïdor, acceptades per escrit, i que siguin contràries a les condicions generals, les particulars prevalen per sobre de les Generals. Les condicions particulars, es poden incloure en la propia comanda, o en la petició d’oferta per part de STARG.

Qualsevol modificació, derogació o excepció a aquestes Condicions Generals, total o parcial, no serà vinculant per a STARG, si no és acceptada de forma prèvia i expressament per STARG.

2. Comanda

Les sol·licituds d’ofertes, propostes o pressupostos, que pugui realitzar STARG, en relació amb el subministrament de béns i / o serveis, no impliquen l’assumpció, per part de STARG, de cap obligació enfront del Proveïdor.

Hi ha d’haver un acord vinculant per part de STARG, des del moment en què hagi formulat una comanda per escrit, i el Proveïdor ho hagi confirmat expressament.

El Proveïdor haurà de confirmar la Comanda de STARG, mitjançant resposta electrònica per e-mail o fax. Qualsevol modificació aportada pel proveïdor, a les clàusules i condicions de la comanda, haurà de ser objecte d’una acceptació per escrit per STARG.

Qualsevol factura o enviament per a la qual el proveïdor no estigui en possessió d’una Comanda de STARG, serà rebutjat.

Després de 5 dies laborables a la recepció de la comanda per part del Proveïdor, aquest serà acceptat per part del mateix de forma implícita.

En el supòsit que el proveïdor porti a terme alguna subcontractació, es requerirà l’aprovació expressa de STARG, i del compliment de totes les condicions contractuals.

3. Lliuraments

Qualsevol lliurament haurà d’incloure un albarà, juntament amb els béns lliurats, en el qual s’hauran de consignar: el número de comanda de STARG, les quantitats i descripció dels béns i / o serveis lliurats.

Si no es descriu el contrari en el Full de Comanda, els béns són lliurats DAP (Incoterms 2010), a l’adreça de STARG (Manresa). L’embalatge queda a càrrec del proveïdor.

4. Transferència de la propietat

La transferència de la propietat dels béns, es realitzarà després de l’acceptació sense reserves per part de STARG i en la data de pagament estipulada.

El proveïdor no mantindrà cap reserva de la propietat dels béns després d’aquesta data, excepte si s’ha especificat per escrit i amb l’acceptació de STARG.

5. Control i Conformitat

El proveïdor es compromet a lliurar els béns i / o serveis conformes a la Comanda de STARG, i a tots els documents a què pugui referenciar, plànols, normes, etc … Ha de satisfer els criteris de qualitat usuals, segons les normes de l’art, així com les normes i reglamentació vigents.

STARG encomana al seu proveïdor d’efectuar tots els controls que el jutgi útils i necessaris per assegurar aquest fet. Haurà de verificar les indicacions que figurin en els documents comunicats per part de STARG, i transmetre per escrit qualsevol anomalia detectada o no-conformitats, que hagi pogut arribar a constatar.

En el cas que una mercaderia, no sigui conforme a la comanda, plànol o especificacions per part de STARG, el Proveïdor es compromet a la seva recollida en el termini màxim de 10 dies, des de la notificació de la No Conformitat per escrit, després dels quins STARG disposarà dels béns No Conformes, per a la seva ferralla o devolució.

6. Factures

Les factures de proveïdor, han d’incloure, el nombre de comanda, el nombre d’albarà, la data de l’albarà i les designacions i quantitats dels béns i / o serveis que han estat lliurats.

Seran remeses al Departament de Comptabilitat de STARG a Manresa, per correu electrònic a administracion@starg.es o en paper per duplicat. La No Observació d’aquesta clàusula podria desencadenar retards en els pagaments, davant els quals STARG declina tota responsabilitat.

7. Condicions de Pagament

Els pagaments s’efectuaran, excepte en condicions particulars acceptades per escrit per part de STARG, a 45 dies més dia de pagament (dia 20)

8. Utillatges i Instruments de Control confiats al Proveïdor

Els utillatges i Instruments de Control confiats al Proveïdor per part de STARG, i per a la correcta realització o control dels béns d’una comanda, són propietat exclusiva de STARG.

El proveïdor haurà de tornar-los a STARG quan siguin demandats, en un estat de funcionament idèntic al rebut.

El proveïdor es compromet a la seva custòdia i control.

9. Matèria Primera subministrada al Proveïdor

STARG es reserva el dret d’exigir un abonament pel valor de la matèria primera, en el cas de rebutjos en la fabricació, deguts a defectes en el nivell de qualitat de la mercaderia.

10. Confidencialitat

El Proveïdor es compromet a una obligació de confidencialitat sobre les informacions rebudes de part de STARG i en el marc de la Comanda. Tots els documents remesos i / o comunicats per STARG, independentment de la naturalesa o suport, han de ser considerats confidencials i per tant No han de ser divulgats a tercers, o utilitzats en benefici de tercers, o per a altres fins que els establerts en la relació contractual amb STARG.

11. Medi Ambient – Dret Social – Salut i Seguretat

El proveïdor es compromet a respectar les disposicions legals en matèria de Medi Ambient, Dret Social, Salut i Seguretat en el treball. Garanteix que els béns i / o serveis rebuts són fabricats de conformitat amb la legislació del treball, concretament al que fa al treball clandestí o a l’explotació infantil.

12. Legislació Aplicable

Totes les comandes de STARG han reglamentar sota el Dret Mercantil i Comercial vigent a Espanya. Els tribunals competents són els de la ciutat de Manresa, Província de Barcelona.

Este sitio www.starg.es utiliza cookies para poder ofrecerle una mejor experiencia de usuario mediante el análisis de su navegación. Si continúa navegando está aceptando su uso. Pinche el enlace para mayor información: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies